Lærervejledning - Indhold _

Indskoling

Frilæsning og læsetræning
I indskolingen af der i de første skoleår stor fokus på afkodning, og i den forbindelse er det vigtigt, at eleverne får trænet deres læsning i små, lette og overskuelige tekster. Derfor findes der et stort udvalg af både skøn- og faglitterære bøger med et lix-tal mellem 0 og 15, der samtidig har et interessant indhold. Det er let for både elever, lærere og forældre at finde læsetræningsbøger på det rette niveau, da alle teksters lixtal kan findes via lix-listen. De helt nye læsere kan desuden gå direkte til deres bøger fra forsiden, hvor alle tekster under lix 5 er samlet under NY LÆSER.
Som lærer er det dog altid nødvendigt, sammen med eleven, at finde frem til den rette sværhedsgrad, inden eleverne slippes løs på portalen på egen hånd, da lix-tallene altid kun er vejledende i forhold til teksternes sværhedsgrad. Læs mere om lix.

Efterhånden som elevernes læseniveau forbedres, kan de let finde nye udfordringer ved at læse tekster med et højere lix-tal. Frilæsning.dk gør det let at finde tekster, der passer til hver enkelt elev og kan dermed hjælpe med at differentiere undervisningen. Det store udvalg af både fag- og skønlitteratur på forskellige niveauer og i mange genrer gør det muligt for de fleste elever at finde bøger på det rette niveau, der samtidig interesserer dem.

Ønsker man at klæde forældrene på i forhold til portalens indhold og opbygning, kan man opfordre dem til at læse den præsentation af portalen, der er skrevet til forældre, og som findes på forsiden ved siden af knappen til lærervejledningen øverst til højre. Læs forældrevejledningen her

At skrive sig ind i læsningen
Allerede i den tidligste læseundervisning går læsning og skrivning hånd i hånd, og derfor findes der mange små skriveopgaver, der kan laves i forbindelse med læsningen. Opgaver som fx ”Skriv videre på historien” eller ”Fortæl om en person” kan sagtens anvendes allerede fra 1. klasse. Det er vigtigt, at eleverne får mulighed for at opdage skriftsprogets kommunikative funktion. Derfor lægger vi, på baggrund af resultater fra læseforskere som fx Bente Eriksen Hagtvet og Keld Kjertmann stor vægt på, at eleverne også får mulighed for at skrive sig ind i læsningen.

Der findes opgaver, der kan anvendes i tilknytning til alle portalens tekster. I indskolingen vil det være oplagt at arbejde med boganmeldelser i forhold til de skønlitterære historier. Boganmeldelserne findes på tre forskellige niveauer, og man kan arbejde med det letteste niveau allerede fra 0.-1. klasse. Boganmeldelserne har samme udgangspunkt i alle tre niveauer, men bygger gradvist flere litterære begreber på og stiller større krav til elevernes evne til at skrive.

Allerede fra 1. klasse kan man med fordel tage fat på opgaver med ordklasser, personkarakteristikker, nutid/datid, læselog, samt quizzer til de faglige opgaver. Der findes også en opgave med fokus på at illustrere en historie. Denne opgave er oplagt, hvis man har læst en historie højt for eleverne, så de ikke selv har set illustrationerne. Denne opgavetype kan benyttes allerede fra 0. klasse. Læs mere om opgaver her

Læseforståelse og litteraturundervisning

Man kan også sagtens benytte nogle af de sværere tekster på portalen allerede meget tidligt i indskolingen. Arbejder man med genrer som eventyr, gysere eller fantasy, vil det være oplagt at læse nogle af portalens historier inden for disse genrer højt, for på den måde at anvende de gode historier i undervisningen i genrekendskab, der er en vigtig forudsætning for at opbygge elevernes læseforståelse.
Også ordkendskab og overblik er vigtigt i forhold til elevernes læseforståelse, og vi opfordrer med henvisning til bl.a. Solveig-Alma Halaas Lysters artikel "ordforråd og læseudvikling. Hvad ved vi? Hvad gør vi?" til at arbejde med fagord og notatteknikker allerede fra starten af skoleforløbet.
Vi baserer bl.a. vores idéer om arbejdet med genrekendskab på den australske genrepædagogik.

Mellemtrin

Frilæsning og læsetræning
Når eleverne kommer på mellemtrinnet, er afkodningen for de flestes vedkommende på plads, og det gælder herefter om at læsetræne for at udvikle læseforståelse og læsehastighed.
Det er meget vigtigt, at eleverne fortsætter med at læsetræne, selvom afkodningen er sikker, for det er den daglige, kontinuerlige læsetræning i bøger, der passer til elevernes læseniveau, der sikrer, at de fortsat udvikler deres læsekompetencer. Lix-listen og muligheden for at læse teksterne på forskellige niveauer hjælper elever og lærere med at finde frem til frilæsningstekster i den rette sværhedsgrad. Ifølge læseforsker Jørgen Frost er det nødvendigt at kunne læse mindst 90 % af ordene i en tekst umiddelbart, hvis denne tekst skal kunne bruges til at træne automatisering/hastighed.

Det kan være svært at holde eleverne fast i den daglige læsetræning, når den første læseindlæring er vel overstået. Undersøgelser viser, at især drengene holder op med at læse. Læsning på tablet og PC er et rigtig godt supplement til de traditionelle biblioteksbøger, og ofte øges drengenes læselyst ved læsning på frilæsning.dk, fordi det kan være motiverende at læse på skærm, og fordi der findes et utal af fagtekster om emner, der interesserer drengene. Det ved vi, for eleverne er selv med til at bestemme, hvilke nye fagtekster der skal skrives, og der kommer masser af forslag fra drengene.

Læseundervisning - genrer, faglig læsning og litterære begreber

Der er masser af muligheder for at benytte frilæsning.dk i læseundervisningen. Helt oplagt er det at bruge det store bibliotek med et bredt udvalg af genrer til at arbejde med elevernes genrekendskab. Ved både at læse og skrive i forskellige genrer, styrkes elevernes læseforståelse og deres læsekompetence styrkes også.

Med frilæsning.dk er der desuden mulighed for at benytte de faglige læse- og skrivekurser til at undervise i bl.a. læseteknikker og læseformål og introducere eleverne til forskellige notatteknikker og måder at arbejde med tekster før, under og efter læsning, samt sætte fokus på faglige teksttyper. Man kan læse mere om dette i Elisabeth Arnbaks bog "Faglig læsning," og Mette Kirk Mailands bog om genreskrivning i skolen, der også har inspireret os til udviklingen af opgaver med notatteknikker.

Endelig findes der til alle tekster tilknyttet mulighed for at arbejde med anmeldelser og opgaver, så man ifm. fagbøger kan øve notatteknikker som f.eks. tidslinjer og sætte fokus på fagord. Ifm. læsning af skønlitteratur kan man i undervisningen arbejde med tilknyttede opgaver, der bl.a. sætter fokus på litterære begreber som personkarakteristik, fortæller, nutid/datid og resumé. Ønsker man at arbejde dybere med de litterære begreber, er det en god idé at bruge det skønlitterære læsekursus. Læs mere om kurser her

Læsehastighed
Fra 3. klasse og opefter er det også hensigtsmæssigt at fokusere på elevernes læsehastighed. Med ”Læseræseren” er der mulighed for at måle elevernes læsehastighed, hvilket kan danne udgangspunkt for efterfølgende arbejde med at træne læsehastigheden. Læs mere om hastighedstest med læseræseren her

Fokus på at skrive den gode historie
Allerede fra 3. klasse kan man arbejde med forfatterspire-kurset, og hvert år kan elever fra 4.-6. klasse deltage i Den Store Forfatterspire-konkurrence. Man kan arbejde med kurset som en årligt tilbagevendende begivenhed ifm. konkurrencen, så at elevernes evne til at skrive den gode historie bliver bedre år for år. Læs mere om forfatterspire-kurset her

Læsevanskeligheder

Særligt tilrettelagt undervisning
De mange både fag- og skønlitterære tekster på forskellige niveauer med tydelige lix-tal og muligheden for at bruge den indbyggede oplæsningsstøtte gør portalen meget velegnet i den særligt tilrettelagte undervisning.

Der findes en del letlæselige tekster på frilæsning.dk, som samtidig har masser af indhold, stof til samtale og tomme pladser, så der kan analyseres og tales om indholdet. Sådanne tekster kan være gode at bruge både til elever med læsevanskeligheder og i dansk som andetsprog-undervisningen, da eleverne kan læse en let tekst og samtidig arbejde med indholdsmæssige og fortolkningsmæssige spørgsmål.

Elever med læsevanskeligheder har ofte svært ved at overskue at kæmpe sig igennem hele bøger. Opbygningen af bøgerne på frilæsning.dk er meget overskuelig, da man kan nøjes med at læse et enkelt kapitel ad gangen. Allerede når man har læst ét kapitel, kan man markere det som læst, og det vil fremgå af ”Mine sider”, at man har læst dette kapitel. På den måde oplever mange det mere overskueligt at komme igennem en bog lidt efter lidt, end hvis de sidder med en hel bog i hånden, som de skal i gang med at læse.

Oplæsningsstøtte
Mange elever med læsevanskeligheder kan desuden have brug for at anvende oplæsningsstøtte, og mange har gavn af at få læst historien op, inden de selv prøver kræfter med bogen. Hvis man bruger frilæsning på iPad, skal man anvende iPad´ens indbyggede oplæsningsstøtte. Læs mere om oplæsningsstøtte her

Dansk som andetsprog

Emner
Frilæsning kan også anvendes i dansk som andetsprog-undervisningen. Fagteksterne er skrevet i et let forståeligt sprog, mange svære fagord bliver forklaret, og teksterne kan med fordel bruges som udgangspunkt for samtaler om forskellige emner, der kan bidrage til at øge elevernes ordkendskab og ordforråd. Teksternes emner kan også understøtte samtaler/undervisning om Danmark og dansk kultur eller om forskellige kulturers højtider. Der kunne f.eks. tages udgangspunkt i fagbøger om Påske, Dronning Margrethe, H. C. Andersen, Guldhornene eller Kim Larsen.

Ordsprog
Ordsprog er ofte en svær genre for to-sprogede elever, da ordene og vendingerne tit har en dobbelt eller ikke bogstavelig betydning. Der ligger 52 ordsprog med tilhørende historier på portalen. Det er oplagt at arbejde med genren ordsprog i portalens ordsprogs-kursus. I kurset kan man både læse, tale om og selv skrive om ordsprog. Læs mere om ordsprogskurset her

Ordkendskab - ordbøger
Det indbyggede læseværktøj kan med fordel bruges i ordkendskabs-undervisningen i dansk som andetsprog, idet notatfunktionen giver mulighed for at markere et svært ord og derefter notere forklaringen på ordet, imens man læser/gennemgår en tekst. Herefter kan noterne findes på "Mine sider", hvor man så kan have en lille ordbog over svære ord til hver enkelt tekst. Læseværktøjet er tilknyttet alle fag- og skønlitterære tekster. Læs mere om notatfunktionen her

Innovation & entreprenørskab

Innovation og entreprenørskab handler om elevens: Handlinger, kreativitet, forståelse af verden og personlige indstilling. Intentionen er, at skolen skal styrke elevernes kompetencer til at omsætte ideer, drømme og tanker til handling. Eleverne skal kunne forholde sig skabende og kreativt, de skal kende deres omverden som et mulighedsfelt for udfoldelse, og de skal styrke deres tro på at kunne være medskabere af deres liv, af samfundet og af vækst.

Handlinger
På frilæsning.dk findes en mængde forskellige opgaver og forløb, der tager udgangspunkt i, at eleverne skal samarbejde om at løse en given opgave. Nogle af opgaverne som fx Interviews: Skole før og nu kan være meget åbne og kræve en stor grad af organisering og planlægning, mens andre i høj grad lægger vægt på, at der skal kommunikeres hensigtsmæssigt, fx det faglige skrivekursus, der træner kommunikationskompetencer inden for forskellige teksttyper.

Kreativitet
Kreativitet handler i høj grad om at kunne skabe noget nyt ud fra erfaringer og indhentet viden, og desuden skal eleverne være eksperimenterende og kunne lege med sproget. Eksempler på opgaver og forløb, der i høj grad lægger op til, at eleverne skal udfolde deres kreativitet, findes i temaet Nordisk mytologi. Her skal eleverne fx skal præsentere en gud ud fra den viden, som de indhenter fra temaets bøger. Endvidere findes et forløb, der lægger vægt på højtlæsning med kreativ brug af stemmeføring og digitale lydeffekter.

Forståelse af verden
Omverdensforståelse handler selvsagt om elevernes forståelse af den verden, de lever i – både lokalt og globalt, samt før, nu og fremover. På frilæsning.dk findes et helt tema om Skoleliv, der bl.a. indeholder tekster om nationale og internationale skoler, der på mange måder adskiller sig fra den traditionelle skole. Der er masser af inspiration at hente i disse bøger, hvis man ønsker at øge elevernes kendskab til lokale, nationale og globale forskelle inden for skolekultur og tradition.
Man kan også arbejde med temaet Skole i 200 år, der sætter fokus på skolen i går, i dag, i fremtiden og i verden. Temaet er fyldt med opgaver og forløb, der både understøtter elevernes omverdensforståelse og de øvrige dimensioner inden for innovation og entreprenørskab.
Ønsker man at arbejde mere specifikt med diskussion af etiske problemstillinger, kan man tage fat på arbejdsspørgsmålene til den skønlitterære science-fiction-bog Fede svin, der handler om et fremtidssamfund, hvor man sorterer folk efter deres fysiske form.

Personlig indstilling
En del af den dimension, der handler om personlig indstilling handler om drømme for uddannelse og karriere. I den forbindelse kan man bruge temaet Hvad kan jeg blive? hvor man kan læse interviews og beskrivelser af mange forskellige job, der kan danne udgangspunkt for diskussioner om håb og drømme for fremtiden.

Læs mere om ”innovation og entreprenørskab” på EMU

Webquest
På frilæsning findes der også flere webquest, hvilket er en varieret og praksisorienteret arbejdsform, der i høj grad understøtter alle dimensioner af innovation og entreprenørskab, idet denne måde at organisere undervisningen på lægger op til, at eleverne med udgangspunkt i indsamlet viden udarbejder kreative præsentationer i grupper.

Læs mere om webquest her
Se eksempler på Webquest: I dag er det skolens fødselsdag og Min skole

Pixabay

It & medier

Kritisk undersøger
På frilæsning.dk benytter eleverne bl.a. målrettede strategier og systematisk søgning, når de navigerer rundt for at finde egnede bøger biblioteket. De opnår også kompetence i at sortere og vælge i forhold til et bestemt formål, fx at finde viden om et særligt emne, læse en specifik genre eller finde bøger på et bestemt læseniveau. Arbejdes der med anmeldelser af enten fag- eller skønlitteratur eller digitale produktioner, skal der naturligvis fokuseres på at citere og referere korrekt.

Analyserende modtager
Ved at sammenholde frilæsning.dk med andre undervisningsportaler, kan eleverne få en indføring i, hvilket webdesign og hvilke grafiske virkemidler, der bruges, og hvad det betyder. De kan tage udgangspunkt i spørgsmål af typen: Kan jeg hurtigt finde det, jeg søger? Er det flot og indbydende at se på? Hvordan opbygges en typisk portal? Bruges der særlige virkemidler?
I denne forbindelse er det også værd at nævne, at danske elever ifølge en PISA-undersøgelse fra 2009 har problemer med elektronisk læsning. Effektiv elektronisk læsning kræver evnen til at analysere og navigere på portaler og i søgemaskiner som fx Google, men også at bruge en simpel søgefunktion som den, der findes på frilæsning.dk. Da portalen er forholdsvis simpel og logisk opbygget, egner den sig godt til indledende undervisning i navigation, analyse og vurdering af hjemmesider. Få idéer til at analysere et websites her

Målrettet og kreativ producent
Mange forløb og aktiviteter lægger op til, at eleverne, efter at have indsamlet viden ved at læse bøger på portalen, skal anvende denne viden og give den andre repræsentationsformer enten ved hjælp af notatværktøjer, omskrivning af teksten eller digitale værktøjer. Der er derfor masser af muligheder for at sætte fokus på eleven som målrettet og kreativ producent. Se fx temaet Skole i 200 år, hvor der i mange forløb lægges op til, at eleverne erhverver sig viden og derefter udarbejder kreative, digitale produktioner.

Ansvarlig deltager
Eleverne kan sende forslag ind til nye titler, eller til handling og indhold i historier. Desuden kan de give bøger point, stemme på diverse forslag og tekster, indsende egne vitser og give andres vitser karakterer.
Da frilæsning.dk er en undervisningsportal, er det ikke muligt at skrive hvad som helst, idet der er oprettet simple filtre. At kommentere, diskutere og læse i dette trygge miljø kan være med til at gøre eleverne fortrolige med de mange muligheder og former for kommunikation, der findes i de sociale fora rundt om på nettet. Man kan samtidig i klassen fokusere på andre elevers kommentarer og dermed have et godt udgangspunkt for en diskussion af, hvad det vil sige at optræde etisk korrekt og reflekteret, når man kommunikerer i et online forum.

Faglig læsning

Lytte og læse
Eleven skal kunne lytte og læse sig til forståelse af det faglige indhold og have kendskab til fagord, begreber og fagspecifikt sprog. På frilæsning.dk kan eleverne ved hjælp af det indbyggede læseværktøj lytte sig til forståelse af indholdet i portalens fagtekster. Desuden er der lagt stor vægt på mulighederne for at arbejde med forståelsen af ord og begreber, både i forskellige opgaver til faglitteratur, der knytter sig til fagord og notatteknikker, men også i det indbyggede notatværktøj, hvor man under læsningen af en tekst kan tage noter. Læs mere om det indbyggede læseværktøj her

Samtale og skrive
Eleven skal kunne udtrykke sig og formidle fagligt indhold i samtale og på skrift. De skal kunne genkende forskellige teksttyper, formål, strukturer og sproglige kendetegn. Frilæsning.dk giver mange muligheder for at udtrykke og formidle sin forståelse af en faglig tekst både i samtale, i digitale produktioner og på skrift. Der lægges i langt de fleste temaer og forløb op til at arbejde med teksten både før, under og efter læsningen. Der findes desuden modeller og notatteknikker, som man kan bruge i alle tre faser, fx mindmap, to-kolonne-notater og fagordskort samt anmeldelser og opgaver, der lægger vægt på, at man skal udtrykke sin viden i digitale produktioner. Kurserne i faglig læsning og skrivning er desuden opbygget, så eleverne introduceres til og arbejder med mange forskellige teksttyper, læseformål og kendetegn ved forskellige faglige teksters sprog og opbygning. Læs mere om det indbyggede læseværktøj her

Konkrete muligheder
Der er altså masser af muligheder for at arbejde med faglig læsning og skrivning på frilæsning.dk - både i det indbyggede læseværktøj og i opgaverne der stiller notatskabeloner til rådighed. Desuden findes kurser i faglig læsning og skrivning og konkrete forløb og idéer til at komme i gang med arbejdet. Her kan du finde konkrete ideer og aktiviteter til at arbejde med faglig læsning og skrivning fra 1.-6. klasse:

Se eksempler på forløb med før, under og efter læseaktiviteter: